خط آبرسانی به تصفیه خانه شهر بروجرد

خط آبرسانی به تصفیه خانه شهر بروجرد